Algemene Voorwaarden

Door inschrijving bij UTRECHT DANCE CENTER (UDC) verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden

De eenmanszaak Utrecht Dance Center is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 30251230

Bij inschrijving gaat de cursist en de cursus geldplichtige akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn beslist Utrecht Dance Center, onder leiding van Chériëlle Dollekamp.

COVID-19

Wegens het corona-virus volgen ook wij de richtlijnen vanuit de overheid. Wij zijn altijd al bewust van de hygiëne binnen onze studio en de werkzaamheden, maar scherpen deze verder aan.

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe corona-virus (COVID-19). Dit tot 14 dagen na de test. (volg hierin het advies van de GGD)
 4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) dit minimaal zeven dagen na de uitslag van de test
 5. Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de (dans)les klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 7. Kom alleen naar de locatie tijdens je eigen les
 8. Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de locatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV
 9. Kom in danskleding naar de locatie.
 10. Ga thuis naar het toilet.
 11. Was thuis je handen met water en zeep (minimaal 20 sec)
 12. Kom niet eerder dan vijf minuten voor de les aan op de locatie en ga direct na de les naar huis
 13. Vermijd het aanraken van je gezicht
 14. Schud geen handen en knuffel niet (raak elkaar niet aan)
 15. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 16. Haal- en breng momenten zijn kort en kinderen worden door 1 volwassene gebracht.
 17. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
 18. Blijf de 1,5 meter afstand houden naar elkaar maar ook naar de docent (ook ouders dienen de 1,5 meter regel aan te houden).
 19. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken
 20. Desinfecteer je handen als je binnenkomt (er staat een pompje bij de deur van het Nieuw Welgelegen) en ook als je weer weggaat.
 21. Utrecht Dance Center is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade. Het deelnemen aan zowel binnen als buiten lessen of andere activiteiten van Utrecht Dance Center geschiedt op eigen risico van de cursist.

1. INSCHRIJVEN
Inschrijven als lid gaat door middel van het invullen van een online inschrijfformulier. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat het lid akkoord met de dan geldende algemene voorwaarden en is het lid verplicht tot betaling van het lesgeld van het betreffende lidmaatschap. 

2. LESSEN

Utrecht Dance Center behoudt zich het recht lessen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Annulering geschiedt middels notificatie op de website en/of social media. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen per app of mail. UDC behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen. 

3. ONLINE BOEKEN & ANNULEREN

Alle lessen/ leskaarten en abonnementen kunnen online geboekt worden. Een les kan maximaal 3 maanden van te voren geboekt worden.

3a. Mocht een lid een les willen annuleren, dan dit het lid dit zelf te doen in het online profiel  (onder ‘mijn boekingen’ in de virtuagym app).  Heb je een les geboekt met je abonnement dan kan je tot 24 uur voor aanvang van de les de les weer annuleren. 

3b. Heb je een les geboekt met een 10 of 25 rittenkaart dan kan je tot 24 uur voor aanvang van de les de les weer annuleren. Annuleer je te laat of je komt niet opdagen dan ben je de les/ knip kwijt.

4. OPENINGSTIJDEN

UDC behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen zijn de UDC-vestigingen gerechtigd gesloten te zijn. UDC behoudt zich het recht voor om gedurende ‘acceptabele periode’ gesloten te zijn in geval van brand-, waterschade, verhuizing, of andere onvoorziene situaties. Het lid kan in dit geval geen rechten ontlenen tot ontbinding of opschorting van zijn termijnbetaling verplichtingen. 

5. TUSSENTIJDS INSTROMEN

Tussentijds instromen gedurende het jaar is mogelijk, de reeds gegeven lessen worden niet in rekening gebracht.

6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 

Tussentijdse stopzetting is voor geen enkel abonnement mogelijk m.u.v. de situatie omschreven onder art. 6a.

6a. In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 30 dagen) kan het abonnement eenmalig gedurende de looptijd, tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden stopgezet. Deze Tijdelijke Stopzetting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs. 

6b. Afwezigheid i.v.m. studie, stage, werk, verhuizing, zwangerschap of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het abonnement als bedoeld in dit artikel. 

7. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 

Het lid kan zijn abonnement beëindigen door per e-mail (info@utrechtdancecenter.com) op te zeggen. Opzeggingen worden uiterlijk binnen 14 dagen middels een retour e-mail bevestigd. Indien de abonnee houder geen bevestiging van de opzegging heeft ontvangen, dient deze telefonisch in contact te treden met de administratie op 06-20043401. Alle abo verplichtingen blijven gehandhaafd totdat de abonneehouder de opzegging bevestiging heeft ontvangen.

7a. Voor de abonnementen bedraagt de opzegtermijn één maand voor de datum waarop het abonnement afloopt. (peildatum is de dag van aanschaf van het abonnement).

7b. Lidmaatschappen waar geen abonnement (losse les of 10 en 25 rittenkaarten) aan gekoppeld is, eindigen automatisch bij het bereiken van de einddatum. 

7c. Lidmaatschappen waar een abonnement aan is gebonden worden automatisch verlengd en geïncasseerd met de incasso termijn, in de maand voorafgaand aan de vervaldatum van het lidmaatschap.

7d.  Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk worden stopgezet.

7e. Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen worden abonnementen stilzwijgend verlengd met telkenmale 1 maand. Het verschuldigde lidmaatschapsgeld voor het volgende jaar wordt middels automatische incasso in de maand voorafgaand aan het verlopen van het lidmaatschap, geïncasseerd.

7f. Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde termijn betaling, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van een dubbele termijn incasso in de daaropvolgende maandtermijn betaling (zonder kosten). Gemiste maand termijnen die nog openstaan worden automatisch in de daaropvolgende maand weer ter incasso aangeboden bij de bank. Indien blijkt dat er twee termijnen achter elkaar niet incasseerbaar zijn, wordt er een blokkade gelegd op het abonnement en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Per e mail wordt u een laatste keer verzocht de openstaande termijnen + administratiekosten per ommegaande te voldoen. Indien u in gebreke blijft geven wij de administratie zonder verdere aankondiging uit handen aan het incassobureau. De betalingsregeling komt dan te vervallen en het volledige restbedrag van de openstaande termijnen wordt direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de pashouder.

7g. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt het lid toegang tot de UDC-vestigingen geweigerd. UDC behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het abonnementsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnement, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar. 

7h. Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

8. ZIEKTE / AFWEZIGHEID

Bij ziekte/afwezigheid van de docente wordt de cursist per mail op de hoogte gebracht. Er wordt gezocht naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

8a. Bij ziekte/afwezigheid van het lid wordt vriendelijke verzocht om UDC hiervan tijdig op de hoogte te brengen per mail of telefonisch. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de docente. 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van UDC geschiedt op eigen risico van de cursist. UDC (en de bij haar werkzame personen) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële en immaterieel schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten.

9a. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van UDC, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten. UDC is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde e-mail aan de klant, door onjuiste of veranderde e-mailadressen van geadresseerde.

10. PUBLICATIE FOTO’S/VIDEO’S 

Het is mogelijk dat er bij de activiteiten van UDC fotos of videos gemaakt worden van de leden/ouders/belangstellenden. Deze fotos en videos kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met publicatie.

11. LOCATIE UTRECHT DANCE CENTER

UDC beschikt over 2 locaties in Utrecht. De danslessen van UDC jeugd/volwassenen worden in principe gegeven in Nieuw Welgelegen Grebbeberglaan 3 te Utrecht. Wanneer de zaal niet beschikbaar is kan het zijn dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie.

11a. De danslessen van UDC kids worden gegeven in de danszaal van Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 te Utrecht. De ingang is te bereiken via de Bolstraat en dan gelijk rechtsaf het hofje (Albrachthof) in. Wanneer de zaal niet beschikbaar is kan het zijn dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie.