Skip to main content

Algemene Voorwaarden

CLICK HERE FOR ENGLISH

Door inschrijving bij UTRECHT DANCE CENTER (UDC) verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden

De eenmanszaak Utrecht Dance Center is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 60947780

Bij inschrijving gaat de cursist en de cursus geldplichtige akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn beslist Utrecht Dance Center, onder leiding van Chériëlle Dollekamp.

1. INSCHRIJVEN
Inschrijven als lid gaat door middel van het invullen van een online inschrijfformulier. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat het lid akkoord met de dan geldende algemene voorwaarden en is het lid verplicht tot betaling van het lesgeld van het betreffende lidmaatschap.

2. LESSEN

Utrecht Dance Center behoudt zich het recht lessen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Annulering geschiedt middels notificatie op de website en/of social media. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen per app of mail. UDC behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen.

3. ONLINE BOEKEN & ANNULEREN

Alle lessen/ leskaarten en abonnementen kunnen online geboekt worden. Een les kan maximaal 2 weken van te voren geboekt worden. Mocht je dit niet op tijd doen, dan komt er 5 euro boete bovenop je abonnementskosten.

3a. Mocht een lid een les willen annuleren, dan dient het lid dit zelf te doen in het online profiel  (onder ‘mijn boekingen in de virtuagym app).  Heb je een les geboekt met je abonnement dan kan je tot 2 uur voor aanvang van de les de les weer annuleren.

3b. Heb je een les geboekt met een 10 of 25 rittenkaart dan kan je tot 2 uur voor aanvang van de les de les weer annuleren. Annuleer je te laat of je komt niet opdagen dan ben je de les/ credit kwijt.

4. OPENINGSTIJDEN

UDC behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen zijn de UDC-vestigingen gerechtigd gesloten te zijn. UDC behoudt zich het recht voor om gedurende acceptabele periode gesloten te zijn in geval van brand-, waterschade, verhuizing, of andere onvoorziene situaties. Het lid kan in dit geval geen rechten ontlenen tot ontbinding of opschorting van zijn termijnbetaling verplichtingen.

5. TUSSENTIJDS INSTROMEN

Tussentijds instromen gedurende het jaar is mogelijk, de reeds gegeven lessen worden niet in rekening gebracht.

6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Tussentijdse stopzetting is voor geen enkel abonnement mogelijk m.u.v. de situatie omschreven onder art. 6a.

6a. In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 30 dagen) kan het abonnement eenmalig gedurende de looptijd, tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden stopgezet. Deze Tijdelijke Stopzetting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs.

6b. Afwezigheid i.v.m. studie, stage, werk, verhuizing, zwangerschap of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het abonnement als bedoeld in dit artikel.

7. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Het lid kan zijn abonnement beëindigen door per e-mail (info@utrechtdancecenter.com) op te zeggen. Opzeggingen worden uiterlijk binnen 14 dagen middels een retour e-mail bevestigd. Indien de abonnee houder geen bevestiging van de opzegging heeft ontvangen, dient deze telefonisch in contact te treden met de administratie op 06-20043401. Alle abo verplichtingen blijven gehandhaafd totdat de abonneehouder de opzegging bevestiging heeft ontvangen.

7a. Voor de abonnementen bedraagt de opzegtermijn één maand voor de datum waarop het abonnement afloopt. (peildatum is de dag van aanschaf van het abonnement).

7b. Lidmaatschappen waar geen abonnement (losse les of 10 en 25 rittenkaarten) aan gekoppeld is, eindigen automatisch bij het bereiken van de einddatum.

7c. Lidmaatschappen waar een abonnement aan is gebonden worden automatisch verlengd en geïncasseerd met de incasso termijn, in de maand voorafgaand aan de vervaldatum van het lidmaatschap.

7d.  Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk worden stopgezet.

7e. Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen worden abonnementen stilzwijgend verlengd met telkenmale 1 maand. Het verschuldigde lidmaatschapsgeld voor het volgende jaar wordt middels automatische incasso in de maand voorafgaand aan het verlopen van het lidmaatschap, geïncasseerd.

7f. Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde termijn betaling, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van een dubbele termijn incasso in de daaropvolgende maandtermijn betaling (zonder kosten). Gemiste maand termijnen die nog openstaan worden automatisch in de daaropvolgende maand weer ter incasso aangeboden bij de bank. Indien blijkt dat er twee termijnen achter elkaar niet incasseerbaar zijn, wordt er een blokkade gelegd op het abonnement en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Per e mail wordt u een laatste keer verzocht de openstaande termijnen + administratiekosten per ommegaande te voldoen. Indien u in gebreke blijft geven wij de administratie zonder verdere aankondiging uit handen aan het incassobureau. De betalingsregeling komt dan te vervallen en het volledige restbedrag van de openstaande termijnen wordt direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de pashouder.

7g. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt het lid toegang tot de UDC-vestigingen geweigerd. UDC behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het abonnementsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnement, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

7h. Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

8. ZIEKTE / AFWEZIGHEID

Bij ziekte/afwezigheid van de docente wordt de cursist per mail op de hoogte gebracht. Er wordt gezocht naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

8a. Bij ziekte/afwezigheid van het lid wordt vriendelijke verzocht om UDC hiervan tijdig op de hoogte te brengen per mail of telefonisch. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de docente.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van UDC geschiedt op eigen risico van de cursist. UDC (en de bij haar werkzame personen) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële en immaterieel schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten.

9a. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van UDC, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten. UDC is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde e-mail aan de klant, door onjuiste of veranderde e-mailadressen van geadresseerde.

10. PUBLICATIE FOTOS/VIDEOS

Het is mogelijk dat er bij de activiteiten van UDC fotos of videos gemaakt worden van de leden/ouders/belangstellenden. Deze fotos en videos kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met publicatie.

11. LOCATIE UTRECHT DANCE CENTER

UDC beschikt over 2 locaties in Utrecht. De danslessen van UDC jeugd/volwassenen worden in principe gegeven in Nieuw Welgelegen Grebbeberglaan 3 te Utrecht. Wanneer de zaal niet beschikbaar is kan het zijn dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie.

11a. De danslessen van UDC kids worden gegeven in de danszaal van Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 te Utrecht. De ingang is te bereiken via de Bolstraat en dan gelijk rechtsaf het hofje (Albrachthof) in. Wanneer de zaal niet beschikbaar is kan het zijn dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie.

Terms & Conditions

ENGLISH:

By registering at UTRECHT DANCE CENTER (UDC) you declare that you are familiar with and agree to the terms and conditions:

Terms and Conditions

Utrecht Dance Center is registered with the Chamber of Commerce under number 60947780

By registering, the student and the course debtor agree to these general terms and conditions. These general terms and conditions can be changed in the meantime and errors are reserved. Utrecht Dance Center, led by Chériëlle Dollekamp, decides for all matters for which these conditions are not provided.

1. REGISTER
Registering as a member is done by filling in an online registration form. By signing the registration form, the member agrees to the then applicable general terms and conditions and the member is obliged to pay the tuition fee of the relevant membership.

2. LESSONS

Utrecht Dance Center reserves the right to cancel classes in case of insufficient registrations. Cancellation takes place by means of notification on the website and / or social media. The class schedule can be found on the website and can be requested by app or email. UDC reserves the right to adjust the class schedule at any time.

3. BOOK ONLINE & CANCEL

All lessons / lesson cards and subscriptions can be booked online. A lesson can be booked up to 2 weeks in advance.

3a. If a member wishes to cancel a lesson, the member must do this himself in the online profile (under ‘my bookings’ in the virtuagym app). If you have booked a lesson with your subscription, you can cancel the lesson up to 2 hours before the start of the lesson. If you do not do this on time, a 5 euro fine will be added to your subscription costs.

3b. If you have booked a lesson with a 10 or 25 ride ticket, you can cancel the lesson up to 2 hours before the start of the lesson. If you cancel too late or you do not show up, you will lose the lesson / cut.

4. OPENING HOURS

UDC reserves the right to change opening hours. The UDC branches are entitled to be closed on official and recognized holidays. UDC reserves the right to be closed for an “acceptable period” in the event of fire, water damage, relocation, or other unforeseen situations. In this case, the member cannot derive any rights to dissolve or suspend his installment payment obligations.

5. INTERIM FLOW

Interim enrollment during the year is possible, lessons already given will not be charged.

6. EARLY TERMINATION

Interim termination is not possible for any subscription, with the exception of the situation described under art. 6a.

6a. In case of long-term injury or illness (longer than 30 days), the subscription can be canceled once during the term, temporarily, up to a maximum of six months.

7. TERMINATION OF MEMBERSHIP

The member can cancel his subscription by canceling by e-mail (info@utrechtdancecenter.com). Cancellations will be confirmed by return e-mail within 14 days. If the subscriber holder has not received confirmation of the cancellation, he must contact the administration by telephone on 06-20043401. All subscription obligations will be maintained until the subscriber has received confirmation of cancellation.

7a. For the subscriptions, the cancellation period is one month before the date on which the subscription ends. (reference date is the day of purchase of the subscription).

7b. Memberships without a subscription (single lesson or 10 and 25 ride tickets) end automatically when the end date is reached.

7c. Memberships to which a subscription is bound are automatically renewed and collected with the collection period, in the month prior to the expiration date of the membership.

7d. Memberships cannot be temporarily discontinued.

7th. If no written cancellation has been received, subscriptions will be tacitly renewed for 1 month each time. The membership fee owed for the following year will be collected by direct debit in the month prior to the expiration of the membership.

7f. In case of late receipt of the installment due, for example due to insufficient balance or for whatever reason, you will be informed by e-mail of a double installment in the subsequent monthly installment payment (without costs). Missed monthly installments that are still outstanding are automatically returned to the bank for collection in the following month. If it turns out that two installments in a row cannot be collected, a block will be placed on the subscription and € 15 in administration costs will be charged. You will be asked one last time by e-mail to pay the outstanding installments + administration costs by return. If you fail to do so, we will hand over the administration to the collection agency without further notice. The payment arrangement will then be canceled and the full remaining amount of the outstanding installments will be immediately due and payable and handed over for collection. All resulting costs will be borne by the card holder.

7g. As long as the payment obligation has not been met, the member will be denied access to the UDC locations. UDC reserves the right to terminate the agreement with the member with immediate effect in case of payment arrears, without the payment obligation expiring. The subscription fee for the remaining part of the relevant subscription after termination is immediately due and payable on the date of termination.

7h. Subscriptions are personal and non-transferable.

8. ILLNESS / ABSENCE

In case of illness / absence of the teacher, the student will be informed by email. A replacement is being sought. If this is not possible, the lesson will be canceled. There is no refund of the course fee.

8a. In case of illness / absence of the member, it is kindly requested to inform UDC in good time by e-mail or telephone. The absence will then be passed on to the teacher.

9. LIABILITY

Participation in the lessons or other activities of UDC is at the own risk of the student. UDC (and the persons employed by it) are in no way liable for material and immaterial damage as a result of participating in the lessons or other activities.

9a. Each member is liable for damage caused to property of UDC, if this damage is attributable to negligence and / or fault of this member. UDC is not liable for non-receipt of e-mail sent to the customer, due to incorrect or changed e-mail addresses of the addressee.

10. PUBLICATION OF PHOTOS / VIDEOS

It is possible that photos or videos of the members / parents / interested parties are made during the activities of UDC. These photos and videos can be used for informational and publishing purposes. We assume that you agree with publication.

11. LOCATION UTRECHT DANCE CENTER

UDC has 2 locations in Utrecht. In principle, the dance lessons of UDC youth / adults are given at Nieuw Welgelegen Grebbeberglaan 3 in Utrecht. If the room is not available, it may be that they divert to another location.

11a. The dance lessons of UDC kids are given in the dance hall of Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 in Utrecht. The entrance can be reached via the Bolstraat and then immediately turn right into the hofje (Albrachthof). If the room is not available, it may be that they divert to another location.

Translate »