Algemene Voorwaarden

Door inschrijving bij UDC verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden

De eenmanszaak Utrecht Dance Center is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 30251230

Bij inschrijving voor een cursusjaar gaat de cursist en de cursusgeldplichtige akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn beslist Utrecht Dance Center, onder leiding van Chériëlle Dollekamp.

Inschrijven

Inschrijven voor een cursus gaat door middel van het invullen van het online inschrijfformulier. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de dan geldende algemene voorwaarden en is de cursist verplicht tot betaling van het lesgeld van het betreffende blok.
Utrecht Dance Center behoudt zich het recht cursussen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Duur cursus

De duur van een cursus duurt ongeveer 40 lesweken, gedurende de periode van september  tot begin juli. Er zijn geen lessen op reguliere feestdagen en tijdens schoolvakanties.

Tussentijds instromen

Tussentijds instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk, de reeds gegeven lessen worden niet in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging

De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De beëindiging dient per mail te geschieden. De verplichting tot betaling van het desbetreffende blok blijft echter van kracht. Er dient geen restitutie van het lesgeld plaats.

Beëindiging

Indien de cursist het volgende blok niet door wil gaan met dansen, dient de uitschrijving minimaal 3 weken voor het volgende blok per mail te geschieden. Indien niet tijdig wordt beëindigd wordt de cursist geacht zich te hebben ingeschreven voor het volgende blok.

Ziekte/afwezigheid

Bij ziekte/afwezigheid van de docente wordt de cursist per mail op de hoogte gebracht. Er wordt gezocht naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Ziekte/afwezigheid cursist

Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Utrecht Dance Center hiervan tijdig op de hoogte te brengen per mail. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de docente. Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Eventueel inhalen van de les kan alleen in overleg.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen op andere activiteiten van Utrecht Dance Center geschiedt op eigen risico van de cursist. Utrecht Dance Center (en de bij haar werkzame personen) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiele en immaterieel schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen danswel andere activiteiten.

Publicaties foto’s/video’s

Het is mogelijk dat er bij de cursus/activiteiten van Utrecht Dance Center foto’s of video’s gemaakt worden van cursisten/ouders/belangstellenden. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met publicatie.

Locatie UDC

Alle danslessen van Utrecht Dance Center worden in principe gegeven in Nieuw Welgelegen. Wanneer de zaal niet beschikbaar is kan het zijn dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie.

Locatie UDC Kids

De danslessen van Utrecht Dance Center kids worden gegeven in de danszaal van buurthuis Oudwijk, Oudwijkerdwarsstraat 148 te Utrecht. De ingang is te bereiken via de Bolstraat en dan gelijk rechtsaf het hofje (Albrachthof) in.